Průvodce - Registrace tisku (soutisk)

Průvodce - Registrace tisku (soutisk)

Synopsis...

Špatná registrace mezi pozitivem a tiskem je jednou z oblastí, která způsobovala sítotiskovým tiskárnám problémy dlouhé roky. Bohužel existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit jak prostorovou přesnost/reprodukci, tak i schopnost procesu sítotisku Často je chybná registrace v tisku způsobena kombinací několika faktorů, takže je obtížné odhalit klíčovou příčinu.

Existují tři hlavní příčiny problémů s rozměrovou přesností síta

Mechanická příčina – síto je samozřejmě flexibilní, takže pokud dojde k rozdílům v napnutí síta mezi okamžikem přípravy a tiskem, dojde také k rozdílům v rozměrech. Například tlustý, vícevrstvý filmový pozitiv způsobí deformaci síta při odsávání vzduchu. To způsobí protažení síta během expozice a následně, po uvolnění podtlaku dojde ke smrštění síta zpět. Se stejným efektem se můžete setkat v případě, že profil rámu je zkroucený a neumožňuje, během expozice, dokonalý kontakt síta se sklem.

K neočekávanému protažení síta může také dojít, pokud je guma ve vakuovém rámu velmi lepivá. V některých případech může tato guma vytáhnout síto/šablonu směrem ven při odsávání vzduchu. Tento problém lze následně překonat jednoduše, umístěním černé látky/kartonu mezi síto a gumu tak, aby nedošlo ke vzniku švu na látce. I když jsou tyto vlivy velmi malé, mohou způsobit zkreslení obrazu až 0,5 mm (500 µm) na motivu o velikosti 1 m.

Mechanické zkreslení je také způsobeno v průběhu samotného procesu tisku. Takže, pokud netisknete kontaktně (bez „odtrhu“), pak tlak na síto potřebný k překonání této vzdálenosti může způsobit mírný růst obrazu. Ve většině případů grafického tisku si tohoto efektu ani nevšimnete, pokud mají všechna síta stejné napětí a „odtrh“ zůstane konstantní pro celou zakázku. Nicméně, pokud je potřeba dodržet přesný soutisk, např. pro průmyslové použití, doporučujeme síta s vyšším napnutím vyžadující menší „odtrh“.

Další možnou příčinou zkreslení obrazu je kombinace tlaku gumové stěrky a vlastností barvy. Pokud dojde zvýšením viskozity barvy k významnému odporu, síto a šablona se mohou deformovat v průběhu tiskového zdvihu. Tento problém vyřeší optimalizace viskozity barvy a úpravy reologie seřízením stroje.

Teplota – teplotní rozdíly mohou mít významný vliv na velikost hliníkových rámů, což může vést k problémům s registrací. Například hliníkový rám 1 m x 1 m je ovrstven emulzí, sušen při 40 °C a pak okamžitě exponován. Následně je schlazen na pokojovou teplotu (20 °C) a použije se pro tisk. Rám se vlivem dilatace smrští o 500 µm (0,5 mm) oběma směry. Jelikož byl obraz exponován při vyšší teplotě rámu, velikost obrazu na sítě při 20 °C bude významně menší. Řešení tohoto problému je jednoduché. Vždy exponujte a tiskněte při stejné teplotě rámu. Pro klíčové aplikace udržujte stejnou okolní teplotu v oblasti výroby sít i v tiskařské dílně a nechte rámy vychladnout na pokojovou teplotu před oběma cykly sušení (po odmaštění i po expozici), abyste tuto proměnnou odstranili.

I samotný pozitiv filmu může podléhat teplotním vlivům, zvláště pokud je ponechán na horkém skle expozičního rámu před expozicí.  Změny rozměrů jsou obvykle menší než v případě rámu, ale mohou být důležité pro klíčové aplikace.

A nejde jenom o hliníkové rámy a pozitivy, které jsou ovlivněny teplotou. Mnoho substrátů změní svoji velikost při zahřátí, takže je důležité, aby byly tepelně citlivé substráty předem smrštěny před tiskem sušením. Dokonce i „stabilní“ substrát, jakým je polyester, se smrští, pokud je vystaven dostatečně vysokým teplotám.

Vlhkost – většina látek absorbuje vodu, některé více, některé méně. Zpravidla, čím více vody látka absorbuje, tím více se roztahuje. Papír je dokonalým příkladem. Mění významně svoji velikost, když absorbuje nebo ztrácí vlhkost, proto je třeba zásoby papíru před tiskem stabilizovat sušením.

Shrnutí:

Jak můžete vidět výše, problémy s registrací jsou obvykle způsobeny rozdíly v napnutí, teplotách nebo obsahu vlhkosti. Mohou být ovlivněny samotným sítem nebo i substrátem. Rozdíly mohou vzniknout jak mezi připravenými síty, tak i mezi fázemi procesu. Většina těchto efektů je velmi malá, ale mohou se sčítat a způsobit významný rozdíl.

Pokud čelíte tomuto problému podívejte se na celý technologický proces a hledejte tyto rozdíl. Postupně je vylučujte nebo kontrolujte proměnné v každé fázi.

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.