Průvodce - Tvorba a dokončování šablon

Download Print Friendly Version: Czech

Průvodce - Tvorba a dokončování šablon

Synopsis...

Posledními fázemi při tvorbě tiskové šablony jsou vymývání, sušení a dokončování. I když se jedná o relativně jasné postupy, stále existuje několik klíčových operací, které je třeba udělat správně, aby se vám podařilo vytvořit kvalitní síto.

Vyvolávací vana

Síta je nutné vyvolávat ve vyhrazené vyvolávací vaně, která je oddělena od vany pro čištění a regeneraci sít. Zabráníte tak případnému znečištění šablony  chemikáliemi používanými k odvrstvení a regeneraci šablony.

Vyvolávací vana musí být umístěna v místnosti se žlutým bezpečnostním osvětlením, aby nedocházelo k „zamlžení“ sít při čekání na jejich vyvolání. Vyvolávací vana musí být vybavena bílým prosvětlením pro umožnění efektivní kontroly sít během vyvolávání.

Teplota vody a tlak

Voda používaná k vyvolávání šablon by měla být filtrována, aby se zabránilo vniknutí částic z vodního zdroje a jejich usazení v podobě jemné emulze na povrchu. Optimální teplota vody pro vytvoření přímých šablon je 15 až 30 °C; příliš studená voda způsobí, že vyvolání  bude pomalé a příliš teplá voda může způsobit změknutí a nabobtnání emulze.

Tlak vody pro vyvolání šablony by měl být celkem silný (4−6 barů) a s dobrým rozstřikem. Motiv je nutné rychle rozpustit a spláchnout bez změknutí nebo poškození šablony. Pro ruční vyvolávání se doporučuje nejprve zvlhčit těrkovou stranu šablony a pak většinu vyvolávání realizovat z tiskové strany síta. To je totiž strana síta, kde se nachází šablonová vrstva.

Pokud byste chtěli použít vysokotlakou pistoli k vyvolání šablony, zvolte difúzní difuzní trysku pro rozstřik a nezapomeňte ji držet alespoň 0,5 m od šablony. Nikdy nepoužívejte vysokotlakou pistoli z těrkové strany, protože dojde k odfouknutí šablony ze síta.

V případě vytváření malého síta s velmi vysokým rozlišením lze s dobrým efektem použít urychlené vyvolání pomocí stlačeného vzduchu, jelikož dojde k otevření drobných detailů s minimálním rizikem poškození velmi jemných linek.

Automatické vyvolávání

Při zpracování velkých sít ve velkých provozech, může s vyvoláním šablon významně pomoci automatizovaný systém vyvolávání. Tyto „věžovité“ vyvolávací automaty proplachují síta z obou stran a opakovaně využívají použitou vodu pro první část proplachování k minimalizaci spotřeby vody. Pouze pro závěrečný oplach využívají čistou vodu.

Závady při vyvolávání šablon

Rozpad šablony – pokud se šablony znehodnotí už během vymývání, je to často známka značně nedostatečné expozice a/nebo nedostatečného schnutí šablony před expozicí (viz příručky s pokyny týkající se expozice a sušení). Poškození může být také způsobeno příliš vysokou teplotou vody nebo příliš vysokým tlakem vody.

Při vytváření velmi tlustých šablon (>100 mikronů) se vyhýbejte pokušení předběžného namočení sít, jelikož dojde ke změknutí šablony, což vede k rozpadu během vyvolávání. Nejlepší je použít vysoký tlak vody z tiskové strany. Ten zajistí nejlepší výsledky.

Pěnění (tvorba stěru) – tato vrstva se tvoří jako průhledný lesklý zbytek v otevřených oblastech usušené šablony a je způsobena neúplným propláchnutím z těrkové strany šablony (tento efekt je také známkou nedostatečné expozice). Může také vznikat z recirkulovaného přívodu vymývací vody s velkým obsahem rozpuštěné emulze.

Sušení

Po vyvolání šablony je nutné síto před tiskem pečlivě usušit. Nejlepším způsobem je využití teplého vzduchu (max 40 °C) s dobrou cirkulací z obou stran síta. Sušení můžete urychlit odstraněním velkého množství přebytečné vody z povrchu síta pomocí vodního vysavače (s vhodnou odsávací tryskou). V případě použití vodního vysavače je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození měkkého povrchu emulze.

Není vhodné sušit šablonu pomocí savých papírů, protože můžou zanechat na šabloně  vlákna papíru, která se později obtížně odstraňují (zvláště pokud je šablona nedostatečně exponovaná).

Síta po vyvolání lze sušit buď svisle nebo vodorovně. Pro sušení sít doporučujeme použít k sušící skříň, která má stabilizovanou vnitřní teplotu (max. 40°C), dostatečnou cirkulaci vzduchu a filtraci nasávaného vzduchu,. Po uschnutí je vhodné nechat síta stát alespoň 24 hodin před zahájením tisku, protože budou nadále tvrdnout a zajistí se tak jejich maximální odolnost. To je zvláště výhodné u fotopolymerních šablon.

Kontrola a prohlídka

Po uschnutí je třeba šablonu pečlivě zkontrolovat a zjistit případné vady. U velkých sít je praktičtější téměř svislý prosvětlovací stojan než vodorovný prosvětlovací stůl.

Kontrolu šablony je třeba provést s podsvícením za účelem objevení i těch nejmenších vad. Pro retuš použijte patentovaný vykrývací roztok, nebo zředěnou univerzální emulzi s následným sušením a expozicí UV světlem. Velké otevřené oblasti lze zablokovat pomocí ovrstvovacího korýtka. Pečlivě zkontrolujte všechna opravená místa a ověřte, zda je povrch po aplikaci rovný.

Následná expozice

Probíhá rozsáhlá debata o výhodách následné expozice. Následná expozice vyvolané šablony (po usušení) UV světlem  je nezbytná, pokud jste použili pro retuš zcitlivěnou emulzi.

Nemá však žádný vliv na již vytvrzenou emulzi s diazo zcitlivěním. Následná expozice bude mít významný efekt pouze u fotopolymerní šablony. Následnou expozicí není možné nahradit správnou expozici šablony. Následná expozice nebude mít také žádný efekt na silně podexponované šablony.

Podlepování sít páskami

Většina sít vyžaduje, pro lepší bezpečnost během tisku, podlepení samolepící páskou. Zvolený typ pásky se řídí používanými tiskovými barvami. Je důležité vyhýbat se používání tlustých pásek, jelikož tento postup ovlivní kontakt se substrátem a/nebo pohyb těrkové gumy. Dávejte pozor, abyste pásku nadměrně nenatahovali, protože by mohlo dojít k deformaci tištěného obrazce.

Shrnutí:

Každá fáze v procesu tvorby tiskových šablon je důležitá a obsahuje proměnné dost operací, které mohou ovlivnit konečný výsledek. Pochopení všech základních zásad tvorby tiskové šablony a metodický přístup k hledání chyb se v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Kde koupit

Download Print Friendly Version Czech

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.