Avanändarguide - Screentrycksexponering

Download Print Friendly Version: Swedish

Avanändarguide - Screentrycksexponering

Synopsis...

Exponering är ett av de viktigaste stegen vid screentrycks-tillverkning och har en direkt påverkan på tryckets kvalitet och schablonens livslängd. Att väljs rätt exponeringssystem är lika viktigt, så den här Användarguiden kommer att ge dig ovärderliga råd för att hjälpa dig välja det bästa systemet för dina behov.

Faktorer att tänka på vid val av exponeringssystem:

UV-ljusets kvalitet - Diazo, Dual Cure och Fotopolymer fotostenciler är bara känsliga för ultraviolett ljus med en våglängd från 320 till 430 nanometer. Det är mycket viktigt att välja en ljuskälla som har ett ljusspektrum i det här intervallet. Undvik ljuskällor som även producerar stora mängder infrarött ljus (IR) eftersom den värmeenergin snabbt medför att schablonen smälter. Om du är tveksam, kontakta leverantören för ljuskällan för att säkerställa att den är kompatibel.

Ljusstyrka - välj den starkaste lampa du kan för vanlig kontaktexponering. Ju starkare lampa desto längre bort från schablonen kan den placeras.

Viktigt tips: UV-ljuset från alla lampor minskar med användningen, så byt alltid lampa regelbundet i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Avstånd från schablonen - avståndet från lampan till schablonen har stor betydelse för exponeringstiden, eftersom ljusets intensitet avtar snabbt ju längre det måste färdas. Till exempel, en schablon som behöver 30 sekunders exponering vid 1,0 meters avstånd skulle behöva 900 sekunders exponering om avståndet var 2,0 meter.. Viktigt, ju längre bort man kan placera ljuskällan, desto mindre "undercutting" får man vid bildens kanter.

Ljusets vinkel - idealiskt skall ljuset nå schablonen med 90º vinkel mot den positiva då detta inte ger upphov till "undercutting" av bilden. Tänk på att ju närmare lampan är bilden, desto spetsigare blir vinkeln på bildens kanter. Till sist, storleken på screentrycket och den tryckkvalitet du vill ha avgör det optimala avståndet.

Den bästa kompromissen:

En bra kombination för konventionell kontaktexponering av Diazo-och Dual Cureschabloner såsom Capillex 25 och PLUS 8000, på upp till 1 kvadratmeter i storlek, är en 5 Kw metallhalid med en galliumjodiddopad ‘Diazo’-lampa (365, 405 & 418 nanometers ljus) placerad på ett 1,5 meters avstånd.  För screentryck större än 1 meter, kan en starkare lampa behövas.

Om man bara använder fotopolymerschabloner som PLUS 9000, kan en särskild ‘fotopolymer’ järnjodiddopad lampa användas, eftersom den har en kortare våglängd än galliumjodid ‘Diazo’-lampan. En ‘fotopolymer’-lampa har bäst effekt vid 360 till 380 nanometres. Om man använder flera olika Diazo, Dual Cure och fotopolymerschabloner, kan en universallampa vara den bästa kompromissen.

Andra faktorer att ta hänsyn till

Mesh - färgad (anti-halation) mesh stoppar mycket av ljusreflektionen/refraktionen under exponeringen vilket ger en bättre upplösning och definition vid optimal exponering. Man kan dock behöva öka exponeringstiden med så mycket som 100% jämfört med vit mesh.

Vakuumramar -  det är avgörande att exponeringsramen ger en perfekt kontakt mellan  positivfilmen och schablonen, så ett bra vakuum och tätning är mycket viktigt.

Viktigt tips: Om man använder ett fristående exponeringssystem, måla väggarna svarta för att minska oönskad reflektion som kan orsaka "undercutting".

Positivfilm - kvaliteten på positivfilmen som används har avgörande betydelse för kvaliteten på trycket eftersom pixelering eller skönhetsfel på bilden kommer att reproduceras av schablonen. Vi rekommenderar användning av Lithfilm av god kvalitet för applikationer med hög upplösning och se till att emulsionen är i perfekt kontakt med schablonen, annars försämras upplösningen.

Var försiktig vid användning av billiga bläckstråle-eller laserskrivare eftersom dessa ofta har en låg UV/ blå-densitet och schablonerna måste då underexponeras för att förhindra genombränning.

Viktigt tips: Se till att inte svärta de positiva bläckstrålefilmerna för mycket för att öka deras UV-densitet eftersom det kan ge upphov till att de fastnar på schablonen under vakuum.

Dator till screentryck

Det två vanligaste processerna för dator till screentryck som används idag inom screentryck; (i) direkt digital exponering av screentrycket genom att använda UV-ljus och (ii) digital bildbehandling av UV direkt på screentrycket som följs av UV-exponering för torkning.

Inom dessa grupper finns flera olika typer av CTS system som omfattar laserexponering, Digital Mirror Device/LED, bläckstråle och även borttagning med laser, var och en har sina fördelar och nackdelar. Det system du väljer beror på screentryck-storlek, antal screentryck per timme, tryckdetalj och vilken hållbarhet som krävs av screentrycken.

Det är också viktigt att matcha ditt val av fotoschablon med ditt CTS-system för att får optimalt resultat. Vanligtvis kan de flesta Diazo eller Dual Cure fotoschabloner (som PLUS 6000 eller 7000) användas för små eller medelstora CTS-applikationer, för stora screentryck kommer förmodligen en ultra-snabb fotopolymeremulsion (som PLUS MIDI eller AQUA) att behöva användas.

Sammanfattning

Det finns inget universellt exponeringssystem som passar alla screentrycksapplikationer eftersom kraven för tillverkning av schabloner för pekskärmsapplikationer är ganska olika de för tryck av jättelika flaggor eller skyltar. Tänk noga igenom all faktorerna ovan innan du gör ditt val eftersom exponering är det viktigaste steget för att avgöra kvaliteten och hållbarheten för de screentryck som tillverkas.

Fastställa optimal exponering

Om dina schabloner snabbt bryts ner i tryckpressen, eller ger ett tryck med dålig kvalitet, beror det förmodligen på felaktig exponering. Den här Guiden ger dig viktiga råd om hur man fastställer korrekt exponering med fotoschabloner for direkt tryck ( (direktemulsion och kapillärfilm).

Vikten av korrekt exponering:

Alla fotoschabloner är beroende av ultraviolett ljus (UV) för härdning. Därför, står det klart att om du inte exponerar schablonen med rätt mängd UV-ljus kommer den inte att härdas tillräckligt för att ge dig det tryck du vill ha. Men om du exponerar den med för mycket UV-ljus, kommer du inte kunna reproducera de fina detaljerna. En perfekt exponerad schablon är en där emulsionen härdats utan att detaljerna som du vill trycka har går förlorade.

Diazo eller fotopolymersensibiliserade fotoschabloner:

Det finns två huvudmetoder som används för att fastställa exponeringstiden för fotoschabloner för direkt tryck.

Fastställa optimal exponering med Diazo och Diazo/Dual Cure fotoschabloner – En av fördelarna med en Diazosensibilsering är att när den reagerar på UV-ljus, ändrar den färg och den gula färgtonen försvinner och den färgförändring är nyckeln till att fastställa optimal exponering. Allt du behöver är att öka exponeringstiden tills schablonen slutar ändra färg, då det är punkten när all sensibiliseirng har förbrukats.

Autotype Exposure Calculator -  Autotype Exposure Calculator är ett ovärderligt verktyg för att fastställa optimal exponering eftersom det låter dig jämföra flera exponeringar på en gång. De fyra gråfiltren på den här högkvalitativa fotofilmpositivet absorberar en kontrollerad mängd av UV-ljuset för att ge motsvarande 0,25, 0,33, 0,5 and 0,7 av den 1,0 hela exponeringen; men i bara ett steg. För att använda Exposure Calculator exponerar du schablonen, bearbeta screenen som vanligt och undersäker screenen i vitt ljus för att välja den exponeringsfaktor där färgförändringen upphör.

Genomhärdning - En inte lika exakt metod att fastställa exponeringen är att titta på graden av schablonens genomhärdning; bearbeta screenen och tvätta, gnugga fingret på den våta schablonen på rakelsidan. Om emulsionen är mjuk och kan tas bort lätt har den inte exponerats och screenen är ordentligt underexponerad.

Fastställa optimal exponering med fotopolymerschabloner - Underexponerade fotopolymerschabloner är även sköra och bryts ner snabbt, så det är viktigt att försöka maximera exponeringstiden utan att göra avkall på detaljerna du vill trycka. Det är faktiskt mycket svårare att fastställa den optimala exponeringen med en fotoschablon än med en Diazo eftersom någon tydlig färgförändring inte syns som vägledning.

Vanligtvis fastställs optimal exponering genom att titta på en kombination av upplösning och genomhärdning. Använd Autotype Exposure Calculator för din provexponering och medan schablonen fortfarande är våt efter tvättning, titta efter genomhärdning på rakelsidan. Du kan antingen använda fingret för att avgöra hur mjuk den är, eller genom att lägga ett tidningspapper utan tryck på rakelsidan och se om det fastnar i den mjuka emulsionen. Den optimala exponeringen (med avseende på tryckhållbarhet) är när all emulsion har härdats av UV-ljuset och inte är mjukt på rakelsidan.

Då måste du torka provscreenen och kontrollera upplösningen för att säkerställa att detaljerna du vill ha trycks. Du kan läsa i arbetsinstruktionerna för Autotype Exposure Calculator om vilken linjebredd schablonen ger vid varje exponeringsfaktor och sedan kontrollera det mot ditt filmpositiv.

Tips: Försök alltid göra provexponeringen 1,5–2,0 gånger högre än den optimala eftersom du vill att den här provschablonen visar effekterna av både under-och överexponeringen på schablonens adhesion och upplösning.

21 stegs Grey Scale (stegvis gråskala:  Det är ganska svårt att använda en 21 stegs Grey Scale (0,15 densitet) som ett sätt att fastställa exponering med antingen Diazo eller fotopolymerschabloner. Mycket små variationer i antingen tvättvattentemperatur eller tryck påverkar resultat och ger en falsk avläsning. Stegvisa skalor kan dock vara användbara för att detektera processdrift.

Tips: Vår erfarenhet är att de flesta schabloner exponeras för lite snarare än för mycket. Genom att öka exponeringstiden något sparas ofta tid genom att du inte behöver hitta småhål som orsakats av minimala dammpartiklar och damm på positivet.

Sammanfattning: Fler screener misslyckas på grund av exponeringsrelaterade problem än något annat, så det är värt att spendera några minuter på att optimera exponeringstiden när du ändrar din process och det är det första du skall titta på om det uppstår problem.

Köp här

Download Print Friendly Version Swedish

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.